Teakhouten tuinmeubelen uit Indonesië
Indonesian LEGAL Wood keurmerk
100% teakhout uit goed beheerde bossen
Plan hier je bezoek aan onze groothandel!
0
Teakhouten tuinmeubelen uit Indonesië
Indonesian LEGAL Wood keurmerk
100% teakhout uit goed beheerde bossen

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Voorwaarden: de onderhavige Algemene Thuiswinkelvoorwaarden van Jojoliving.nl.

Jojoliving.nl: Jojoliving.nl is een handelsnaam van de besloten vennootschap ROSCOM Special Projects B.V. (KvK-dossiernummer 50237403), statutair gevestigd te Zwolle;

Wederpartij de natuurlijke persoon – niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf (consument), met wie Jojoliving.nl een Overeenkomst op afstand heeft gesloten of die daarover in onderhandeling is, alsmede diens gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen;

Partij(en): Jojoliving.nl en de Wederpartij, dan wel een van hen, die een Overeenkomst op afstand hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn;

Overeenkomst op afstand: het gezamenlijk besluit van Partijen tot het aangaan van een overeenkomst waarbij Jojoliving.nl toezegt, onder toepasselijkheid van de Voorwaarden, één of meer producten te leveren tegen een door Wederpartij te verrichten betaling, waarbij in het kader van een door Jojoliving.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst op afstand, zonder dat Partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn;

Aanbod: ieder aanbod van Jojoliving.nl aan Wederpartij tot het aangaan van een Overeenkomst op afstand;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor Wederpartij om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen Wederpartij gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

Dag: Kalenderdag

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat Wederpartij of Jojoliving.nl in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

GEGEVENS
Jojoliving.nl
Bezoek- & postadres:
Telfordstraat 5
8013 RL ZWOLLE

Telefoonnummer: 038-3376984
Telefonisch bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 50237403
BTW-identificatienummer: NL. 8226.24.953.B.01

TOEPASSELIJKHEID
De Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Jojoliving.nl en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Partijen.

Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de Voorwaarden aan Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Voorwaarden bij Jojoliving.nl zijn in te zien en zij op verzoek van Wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van artikel 2 en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de Voorwaarden langs elektronische weg aan Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden door Jojoliving.nl.

Voor het geval dat naast de Voorwaarden tevens bijzondere productvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de artikelen 3.2 en 3.3 van overeenkomstige toepassing en kan Wederpartij zich in geval van tegenstrijdige bepalingen in de Voorwaarden en toepasselijke bijzondere productvoorwaarden steeds beroepen op de bepaling die voor hem het meest gunstig is.

AANBOD
Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.
Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door Wederpartij mogelijk te maken. Als Jojoliving.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod binden Jojoliving.nl niet.
Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

De prijs inclusief belastingen;
De eventuele kosten van aflevering;
De wijze waarop de Overeenkomst op afstand tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
Het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;
De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst of afstand;
De termijn voor aanvaarding van het Aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de Techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
Indien de Overeenkomst op afstand na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor Wederpartij te raadplegen is;
De wijze waarop Wederpartij voor het sluiten van de Overeenkomst of afstand van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de Overeenkomst op afstand tot stand komt;
De eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst op afstand kan worden gesloten;

DE OVEREENKOMST
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5.4, tot stand op het moment van aanvaarding door Wederpartij van het Aanbod van Jojoliving.nl en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien Wederpartij het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Jojoliving.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan Wederpartij de Overeenkomst op afstand ontbinden.

Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, treft Jojoliving.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien Wederpartij elektronisch kan betalen, zal Jojoliving.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Jojoliving.nl kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Jojoliving.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst op afstand (toch) niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Jojoliving.nl zal bij het product aan Wederpartij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door Wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:

Het bezoekadres van de vestiging van Jojoliving.nl waar Wederpartij met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop Wederpartij van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
de in artikel 3 van de Voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Jojoliving.nl deze gegevens al aan Wederpartij heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst op afstand;

HERROEPINGSRECHT
Bij de aankoop van producten heeft Wederpartij de mogelijkheid de Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens Wederpartij.
Tijdens deze termijn zal Wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Jojoliving.nl retourneren, conform de door Jojoliving.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
Indien Wederpartij gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien Wederpartij een bedrag betaald heeft, zal Jojoliving.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
Indien Wederpartij niet over een Herroepingsrecht beschikt, kan dit door Jojoliving.nl alleen worden uitgesloten indien zij dit duidelijk in het Aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst op afstand, heeft vermeld.
Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
Die snel kunnen verouderen;
Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Jojoliving.nl geen invloed heeft;
Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Wederpartij de verzegeling heeft verbroken.

DE PRIJS
Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
In afwijking van artikel 9.1 kan Jojoliving.nl producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Jojoliving.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het Aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand zijn alleen toegestaan indien Jojoliving.nl dit bedongen heeft en:

Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
Wederpartij de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

CONFORMITEIT EN GARANTIE
Jojoliving.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst op afstand, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door Jojoliving.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die Wederpartij ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Jojoliving.nl jegens Jojoliving.nl kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst op afstand.

LEVERING
Jojoliving.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten

Als plaats van levering geldt het adres dat Wederpartij aan Jojoliving.nl kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van de Voorwaarden is vermeld, zal Jojoliving.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Wederpartij hiervan uiterlijk één (1) maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Wederpartij heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst op afstand zonder kosten te ontbinden, zonder dat Wederpartij daarbij recht heeft op enige schadevergoeding door Jojoliving.nl.

In geval van ontbinding op grond van artikel 11.3 zal Jojoliving.nl het bedrag dat Wederpartij betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Jojoliving.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending van het vervangende artikel zijn in geval van herroeping door Wederpartij voor rekening van Jojoliving.nl.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan Wederpartij bij Jojoliving.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

BETALING
Voor zover niet eerder of later is overeengekomen, dienen de door Wederpartij verschuldigde bedragen aan Jojoliving.nl te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na bezorging van het product.
Wanneer door Jojoliving.nl vooruitbetaling is bedongen, kan Wederpartij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Jojoliving.nl te melden.

Bij niet-betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn is Wederpartij – behoudens wettelijke beperkingen – aan Jojoliving.nl een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.

Indien Wederpartij ook na daartoe door Jojoliving.nl schriftelijk of per e-mail te zijn aangemaand niet tot betaling overgaat, dan wordt het verschuldigde bedrag met buitengerechtelijke incassokosten verhoogd overeenkomstig de Staffel incassokosten in rolzaken sector kanton per 1 februari 2008, althans de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst op afstand geldende Staffel. Dit betekent concreet – op basis van de Staffel per 1 februari 2008 – een verhoging met buitengerechtelijke incassokosten van:

€ 37,00 voor openstaande bedragen t/m € 250,00
€ 75,00 voor bedragen van € 250,01 t/m € 500,00
€ 150,00 voor bedragen van € 500,01 t/m € 1.250,00
€ 300,00 voor bedragen van € 1.250,01 t/m € 2.500,00
€ 450,00 voor bedragen van € 2.500,01 t/m € 3.750,00
€ 600,00 voor bedragen van € 3.750,01 t/m € 5.000,00

KLACHTEN
Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst op afstand moeten door Wederpartij binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Jojoliving.nl, nadat Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd. Een klacht kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden ingediend bij Jojoliving.nl.

Bij Jojoliving.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Jojoliving.nl binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien enige klacht tussen Partijen niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenbeslechting als bedoeld in artikel 16.2.

Eigendomsvoorbehoud
Jojoliving.nl blijft volledig eigenaar van het geleverde product of de geleverde producten totdat de Wederpartij al hetgeen zij aan Jojoliving.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan.

AANSPRAKELIJKHEID
Indien Jojoliving.nl aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Jojoliving.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Jojoliving.nl is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Jojoliving.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. In dat geval is de aansprakelijkheid van Jojoliving.nl beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Jojoliving.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

De aansprakelijkheid van Jojoliving.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Jojoliving.nl of haar leidinggevende ondergeschikten.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING
Op overeenkomsten op afstand tussen Jojoliving.nl en Wederpartij waarop de Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De volgens de Nederlandse wetgeving bevoegde rechter is bevoegd om kennis te nemen van en te beslissen over geschillen tussen Jojoliving.nl en Wederpartij inzake de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst om afstand met betrekking tot door Jojoliving.nl te leveren of geleverde producten is en/of de uitleg van de Voorwaarden.

BETAALMETHODES VAN KLARNA

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna . Algemene informatie over Klarna vindt u hier . Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Versie: 26 Oktober 2010
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 05076528.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Contact JoJo Living

Bel ons
Ma t/m vrij 9.00 - 17.00 uur
Za: alleen op afspraak
Zo: gesloten.

038 337 69 84

Social media

Stuur een bericht via social media

9.5Review LogoWij scoren een 9.5 op Kiyoh

JoJo Living

Telfordstraat 5
8013 RL
Zwolle Bekijk op Google Maps